Domů » Aktuality » Zápis k povinné školní docházce 2011-2012

Zápis k povinné školní docházce 2011-2012

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční 1.února 2011 v učebnách prvního stupně ZŠ v době od 13:30 do 17:00 hodin. Náhradní termín zápisu je 8. února 2011 (v době od 13:00 do 15:00 hodin)

část třetí hlava I § 36 zákona č.561/2004 Sb.:

  • Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.
  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu ( § 178 odst.2 ), v němž má žák místo trvalého pobytu – spádová škola, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s citovaným zákonem přihlásit své dítě k zápisu v uvedeném termínu. Tato povinnost se týká i rodičů, jejichž dětem byl v minulém roce povolen odklad začátku povinné školní docházky.

K zápisu vezměte rodný list dítěte a oceníme, pokud si s sebou přinesete přezůvky. Tiskopisy všech žádostí budou k dispozici přímo ve škole, popř. v předškolních zařízeních.