Domů » Aktuality » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Už je tu zase doba, kdy všichni rodiče i žáci IX. třídy čekají na informace o přijímacím řízení na střední školy. Proto se je pokusíme předat v tomto článku, osobně pak na třídních schůzkách dne 25.11.2014. Průběh bude trochu jiný, než v minulých letech, proto pozorně prostudujte.

Podmínky platné pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále jen pilotní ověřování)

§ 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

q  Splněná povinná školní docházka;

q  Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD;

q  O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy    (stanovuje další podmínky, kritéria…).

§ 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole

(s přihlédnutím k § 171 odst. 1 – pokusné ověřování)

1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky

q  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku.

q  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

Pokud se přijímací zkouška koná

q  zveřejní ředitel střední školy:

q   termíny přijímacích zkoušek (je-li škola zapojena do pilotního ověřování, půjde jen o jeden termín);

q   jednotná kritéria;

q   předpokládaný počet přijímaných uchazečů;

q  Zveřejnění na webových stránkách školy:

q   do 31. 1. („střední školy“);

q   do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).

2. Přihlášky na střední školy

 

q  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.

q  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.

q  Upozorňujeme na nový tiskopis přihlášky platný pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní forma, obory vzdělání s talentovou zkouškou)

 

 

q  Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:

q  denní forma – do 15. března;

q  ostatní formy vzdělávání – do 20. března;

q  talentové zkoušky – do 30. listopadu.

q  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.

3. Přijímací zkouška

q  Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do pilotního ověřování, bude se tedy na nich konat přijímací zkouška z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou. Do pilotního ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ.

q  Přijímací zkoušky se budou konat: 

¢       15. 4. 2015 pro čtyřleté obory vzdělání                                

¢       16. 4. 2015 pro šestileté a osmileté obory gymnázia

q  Náhradní termín 14. 5. 2015

Pilotní ověřování se netýká:

q  oborů s talentovou zkouškou;

q   gymnázia se sportovní přípravou;

q   nástavbového studia;

q   zkráceného studia;

q   ostatních forem vzdělávání.

Co když jedna škola zapojena je a jedna není?

q  Do pilotního ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pilotního ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum.

q Zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

q Zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

q  Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

q  Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo PŘ).

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

q  jen vážné důvody (zdravotní);

q  písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;

q  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona). Školy zapojené do pilotního ověřování mají náhradní termín stanoven na 14. 5. 2015.

4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků

V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

q  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;

q  výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce;

q  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Výsledky přijímacího řízení

              Budou oznámeny do 3 pracovních dnů po ukončení 1.kola přijímacího řízení

¢  U škol zapojených do pilotního ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s vyhlášením pilotního ověřování nejdříve 22. dubna.

¢  ROZHODNUTÍ – bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet), nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.

¢  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna.

Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):

¢  Obálka bude označena razítkem „Uložit jen 7 dnů“.

¢  Rozhodnutí, které nelze doručit, se vloží po uplynutí doby 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se bude považovat za doručené.

                   

 

 5. Odvolání

V případě rozhodnutí o nepřijetí

 Podává uchazeč (zákonný zástupce) odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání se podává písemně přímo ředitele příslušné střední školy.

Doba pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na základě odvolání – 30 dnů.  

      § 60a – Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

q  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se  žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

q  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.

Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

q  Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března /30. listopadu u TZ).

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

q  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení.

q  ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

q  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Podpora řemesel v odborné školství“

q  Zařazeno celkem 15 oborů (převážně stavební a strojírenské obory).

q  Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK:

    (při splnění stanovených podmínek)

q  1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč

q  2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč

q  3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč

q  Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.

 

Informační zdroje

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz

q  Kalendář dnů otevřených dveří;

q  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;

q  Podpora řemesel v odborném školství;

q  2. a další kola přijímacího řízení.

Burza škol www.burzaskol.cz

Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů.

            Členění:

q  Podle oborového zaměření;

q  Podle okresů;

V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat:

q  www.zkola.cz v sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády;

q  www jednotlivých středních škol;

q  www.msmt.cz