Domů » Aktuality » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016

Rodiče všech deváťáků, ale i žáků, kteří budou mít letos splněných devět let povinné školní docházky či páťáků, kteří budou zkoušet štěstí při přijímačkách na víceletá gymnázia…zpozorněte! Zde najdete informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017! Proto čtěte!

Právní předpisy stanovující a definující průběh přijímacího řízení

 • Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění.

 • Ostatní dokumenty k přijímacímu řízení

 • Pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 platí:

 • Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále jen pokusné ověřování)

 •               V souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),

                a § 3 odst. 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.


 1. Přijímací řízení

 • Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:
 •  termíny přijímacích zkoušek (je-li škola zapojena do pokusného ověřování, půjde jen o jeden termín)
 •  jednotná kritéria;
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů;

http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Kam-na-školu-ve-Zlínském-kraji.aspx


 • Zveřejnění na webových stránkách školy:

  •  do 31. 1. („střední školy“);

  •  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).


  •  2. Přihlášky na střední školy


 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.

 • Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.

 • Upozorňujeme na tiskopis přihlášky platný pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (denní forma, obory vzdělání s talentovou zkouškou)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

              Termíny podání přihlášek

 • Termíny podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení:

   • denní forma – do 15. března;

   • ostatní formy vzdělávání – do 20. března;

   • talentové zkoušky – do 30. listopadu.

 • Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy:

  např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky.

   

  3. Přijímací zkouška

   

 • Pokud ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, lze ji konat prostřednictvím:

 • a) zkoušek zadávaných ředitelem školy

  b) centrálně zadávaných a vyhodnocených testů nebo

  c) kombinací způsobů podle a) a b)

   

  Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do pokusného ověřování, bude se tedy na nich konat přijímací zkouška z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou. Do pokusného ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ.


 • Přijímací zkoušky (v rámci pokusného ověřování) se budou konat: 

       15. 4. 2016 pro čtyřleté obory vzdělání                                

       18. 4. 2016 pro šesti a osmileté obory gymnázia

  (v souladu s §3 odst. 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění)

 • Náhradní termín 13. 5. 2016

 •  

  Pokusné ověřování se netýká:

   •  oborů s talentovou zkouškou;

   •  gymnázia se sportovní přípravou;

   •  nástavbového studia;

   •  zkráceného studia;

   • ostatních forem vzdělávání

 • Jak to bude, pokud nejsou obě školy zapojeny do pokusného ověřování

 • Do pokusného ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pokusného ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum.

 • Zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 18. 4. 2016) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

 • Zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 18. 4. 2016) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

 • Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení.

 • Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo PŘ).

 • Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

   • jen vážné důvody (zdravotní);

   • písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;

   • náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona). Školy zapojené do pokusného ověřování mají

   • náhradní termín stanoven na 13. 5. 2016

 • Další kola přjímacího řízení


 • Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ  informace zveřejňovány na www.zkola.cz


 •  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.


 • Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

   

  4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků

  V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:


   • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;

   • výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce;

   • výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 • Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.

 • U škol zapojených do pokusného ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s vyhlášením pilotního ověřování zveřejněny nejdříve 22. dubna.

 • ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.

 • V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna.

  Doručování

 • Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):

 • Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.

 • Rozhodnutí, které nelze doručit, se vkládá po uplynutí doby 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se považuje za doručené.

   

  5. Odvolání

   

  V případě rozhodnutí o nepřijetí

  Ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, na kterou nebyl žák přijat, a ten potom postupuje odvolání k projednání Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK.   

   

  § 60a – Zápisový lístek

  K čemu slouží zápisový lístek:


 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se  žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

 • Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.

  Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

  pouze na uchazeče o denní formu studia

   


  • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět

  • to neplatí v případě když:

                  – uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání;

                  – uchazeč již uplatnil ZL na některém z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

    

   Náhradní zápisový lístek

   vydává orgán, který jej vydal


 • Na základě písemné žádosti;

 • Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn;

 • Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého.

   

  Podpora odborného vzdělávání

  Podpora řemesel v odborné školství“


 • Zařazeno celkem 16 oborů (převážně stavební a strojírenské obory).

 • Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK: (při splnění stanovených podmínek)


   • 1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč

   • 2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč

   • 3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč

 • Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na

   www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.

   

  Poslední zařazené obory do podpory řemesel


 • ve šk. roce 2013/2014 byl do podpory zařazen obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář;

 • ve šk. roce 2014/2015 byl do podpory zařazen obor vzdělání          29-53-H/01 Pekař;

 • ve šk. roce 2015/2016 byl do podpory zařazen obor vzdělání       28-52-H/01 Chemik.

   

  Důležité odkazy pro domácí studium

  www.burzaskol.cz

  www.zkola.cz

  www.msmt.cz