Domů » Aktuality » Informace k volbám do školské rady

Informace k volbám do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/ 004 Sb., usnesením zastupitelstva obce Tlumačov č.j. Z 13/22/05 a na základě volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy – Obcí Tlumačov zřídila Obec Tlumačov od 1. ledna 2006 školskou radu při základní škole.

Tento orgán je 6 členný, třetinu tvoří 2 jmenovaní zástupci zřizovatele, další dva jsou voleni z řad pedagogických pracovníků školy a poslední třetinu tvoří volení zástupci z řad zákonných zástupců žáků školy.

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k naplňování školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává inspekční zprávy ČŠI, návrh rozpočtu příspěvkové organizace a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. Funkční období školské rady jsou tři roky.¨


Volby do Školské rady při Základní škole Tlumačov po uplynutí funkčního období proběhnou

19. a 20. října 2016 od 6.00 do 7.30 hod. v prostorách ŠD
a dále od 14.00 do 16.00 hod. ve vestibulu školy.

Volební lístky budou zákonným zástupcům žáků k dispozici ve  výše  uvedeném  termínu  a na stanovených místech.
Volební komise  (Mgr. Hricová Lenka, pí Ševelová Lotka a pí Ředinová Jarmila).


Vážení rodiče,
školská rada, může  významnou měrou ovlivnit chod školy, zejména v období naplňování školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Prosím Vás touto cestou o seriózní a promyšlený postoj k připravovaným volbám.
Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost, jsou-li k tomu vyzváni. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.


Návrh kandidátů z řad zákonných zástupců žáků ZŠ Tlumačov:

  • ČÍŽOVÁ Monika,   43 let,  knihařka
  • GÄRTNEROVÁ Blanka,  40 let,  OSVČ
  • Ing. HRTÚSOVÁ Simona,  44 let,  účetní
  • JURČÍKOVÁ Veronika,  32 let,  MD
  • KARLÍKOVÁ Edita,   42 let,  OSVČ
  • KONEČNÁ Blanka,   43 let,  zdravotní sestra
  • Mgr. VYSTRČILOVÁ Věra,  37 let,  fyzioterapeutka