Domů » Aktuality » Nabídka zájemncům o kroužek ruského jazyka

Nabídka zájemncům o kroužek ruského jazyka

Naše základní škola v novém školním roce 2018/2019 vychází vstříc zájemcům o výuku ruského jazyka a otvírá kroužek ruštiny určený žákům od 5. třídy.

Výuka bude přizpůsobena současné situaci a vychází z aktuální potřeby jazykových požadavků na základních školách. Kroužek RJ nabízí výuku na základě zvyšujícího se zájmu o výuku ruštiny na základních a středních školách. To se projevuje i v preferencích výuky cizích jazyků, kde se ruština stává po angličtině a němčině třetím nejrozšířenějším vyučovaným jazykem.

Hlavní důraz je kladen na osvojení základních prvků ruského jazyka – pochopení odlišnosti zvukové stránky ruština a češtiny, četbu tiskacích písmen azbuky, která předchází výuce psaní a následné komunikaci v různých situacích. Využívá klíčových kompetencí, které vymezuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Jako velké pozitivum kroužku vidíme v citlivém a flexibilním přizpůsobení výuky schopnostem a konkrétním potřebám žáků. To znamená, že je kroužek koncipován tak, aby maximálně respektoval individuální přístup a odlišné požadavky jednotlivých žáků. Při výuce preferujeme používání moderní učebnice doplněné pracovními sešity, dále zvukovými nahrávkami a videomateriály. Žáci mají prakticky neomezený přístup k internetu, který mohou využívat mimo jiné při získávání informací o cizojazyčném prostředí, stejně jako při zpracování zadávaných projektů.

Rozšířená výuka cizích jazyků na naší škole bude mít své pevné místo i v budoucnosti. Vždyť evropští občané se jistě budou chtít v „ Evropě bez hranic“ umět domluvit. Proto naši žáci v průběhu studia na naší škole získají solidní základy anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka.

Chceme žáky naučit nejen mluvit, psát a porozumět čtenému textu, ale vzbudit u nich zájem naučit se i učit! Naším cílem je především dosáhnout toho, aby se „ chtěli učit sami a rádi!

Přejeme všem žákům naší školy hodně úspěchů v novém školním roce.

 

                                                                                                                      Za kolektiv školy

                                                                                                                Mgr. Lenka Vernerová