www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

Informace školní jídelny

I N F O R M A C E  Z E   Š K O L N Í  J Í D E L N Y

Stravování žáků ve ŠJ po uzavření školy od 14. října 2020.

Od středy 14.10. 2020 bude škola uzavřena pro vzdělávání žáků 1. i 2.st.. Od uvedeného dne škola přechází na vzdělávání distanční – „z domu“.

Abychom alespoň částečně rodičům ulehčili složitou situaci, pokusíme se v následujících dnech zachovat možnost školního stravování podle následujících pravidel:

 • Žáci, kteří jsou vzděláváni distančně si mohou odebrat a sníst oběd (za dotovanou cenu) v rozepsaných časech:
  od 11.30 – žáci 1. – 3.r.
  od 12.00 – žáci 4. a 5.r.
  od 12.30 – žáci 6. a 7.r.            Nejpozději do 14.00 hod.!
  od 13.00 – žáci 8. a 9.r.
 • Vzhledem k náročnosti splnění aktuálních hygienických požadavků škola nebude vydávat obědy do přinesených jídlonosičů.
 • Do jídelny žáci vstupují s rouškou, dodržují dvoumetrové rozestupy, netvoří skupinky, dodržují pravidla osobní hygieny.
 • Před vstupem do jídelny si řádně umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují si ruce.
 • Strávníci si dle pokynu pedagogického dohledu vyzvednou stravu u vydávající kuchařky, ničeho se nedotýkají, na tácku mají příbor, polévku, hlavní chod, doplněk i nápoj.
 • Po příchodu ke stolu si sundají roušku a uloží ji do igelitového sáčku.
 • Po jídle si opět nasadí roušku a odnesou tác s nádobím na určené místo.
 • Dohled i žáci dbají na bezpečnost ve školní jídelně podle školního řádu, dodržují další pokyny  pracovnic školní jídelny.
 • Odhlášení oběda si rodiče či žáci zajišťují samostatně nejpozději v daný den do 7.30hod. u vedoucí ŠJ, popř. prostřednictvím pracovnic ŠJ na tel. čísle 577 929 066 nebo osobně. NEODHLÁŠENÝ OBĚD PROPADÁ!

Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný!


V Tlumačově 13.října 2020

pí Milena Huráňová vedoucí ŠJ
Mgr. Robert Podlas ředitel školy


CENA STRAVNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2019
/Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb./

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 5.

1. Strávníci do 6 let (MŠ)
přesnídávka                               8,-  Kč
pitný režim                                3,-  Kč
oběd                                           16,- Kč
svačina                                        8,- Kč
celkem                                 35,- Kč

2. Strávníci 7-10 let (MŠ)
přesnídávka                                  8,- Kč
pitný režim                                   3,- Kč
oběd                                             22,- Kč
svačina                                          8,- Kč
celkem                                   41,- Kč

3. Strávníci  7-10 let (ZŠ)
oběd                                               22,- Kč

3. Strávníci  11-14 let (ZŠ)
oběd                                               26,- Kč

4. Strávníci  15 a více let
oběd                                              29,-  Kč

5. Cizí strávníci
oběd                                                68,- Kč


Vážení rodiče, milí žáci, strávníci,
peníze na stravné se vybírají v hotovosti pravidelně předposlední dva dny v měsíci:

první den   od 7.00 hod. - 9.00 hod. a od 11.00 hod. - 16.00 hod.
druhý den  od 7.00 hod. - 9.00 hod. a od 11.00 hod. - 14.00 hod
.

Kdo má zájem může využit bezhotovostní platbu stravného (bankovním převodem na účet školy). U vedoucí školní jídelny obdržíte tiskopis pro bezhotovostní platbu.

Jakmile máte obědy zaplacené, jste automaticky přihlášeni na celý měsíc. Zaplacené a přihlášené obědy je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 929 066, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději v den výdeje stravy do 7.30 hodin ráno.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, včetně věcných a režijních nákladů.

Jakékoliv informace o školním stravování podá
vedoucí školní jídelny Milena Huráňová, tel.číslo: 577 929 066

Zpracovala: Huráňová Milena, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Podlas Robert, ředitel školy

Dokumenty ke stažení


© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
05.08.2021 v 22:11:16,
© Základní škola Tlumačov 2021