Domů » Škola » Dokumenty » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. NázevZákladní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřizovatel školy: Obec Tlumačov (763 62 Tlumačov, Nádražní č. 440)
Datum zřízení školy: škola zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911
Datum založení školy: usnesením zastupitelstva obce Tlumačov ze dne 4.12.1995
3. Organizační strukturaŘeditel školy: RNDr. ZAKOPALOVÁ Martina
Zástupce ředitele školy: Mgr. ŠIMONÍKOVÁ Tereza
Provoz zajišťuje 24 pedagogických pracovníků a 10 ostatních pracovníků školy.
4. Kontaktní spojeníhttps://zs.tlumacov.cz/kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresaZŠ Tlumačov
Masarykova 63
763 62 Tlumačov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuMasarykova 63
763 62 Tlumačov
4.3 Úřední hodinyPo – Pá 7:00 – 15:30
4.4 Telefonní čísla577 929 040 – ředitelna
737 344 436 – ředitel školy
577 104 210, 602 225 991 – zástupce ředitele školy
577 929 021 – sborovna II. stupeň
577 929 450 – sborovna I. stupeň
577 929 066 – školní jídelna
602 665 205 – školní družina
577 929 035 – účetní školy (fax)
4.5 Adresa internetových stránekhttps://zs.tlumacov.cz/
4.6 Adresa podatelnyMasarykova 63
763 62 Tlumačov
4.7 Elektronická adresa podatelnyskola@zstlumacov.cz
4.8 Datová schránkavdgmtfs
5. Případné platby lze poukázat27-6262010257/0100
6. IČO709 886 84
7. Plátce daně z přidané hodnotyNejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůZákladní škola zveřejňuje školní řád, výroční zprávu za školní rok, rozpočtové dokumenty. Dokumenty lze nalézt na adrese https://zs.tlumacov.cz/skola/dokumenty/dokumenty-ke-stazeni/
8.2 RozpočetRozpočtové dokumenty jsou zveřejňovány na stránce https://zs.tlumacov.cz/skola/dokumenty/rozpocet-skoly/
9. Žádosti o informaceŽádosti o informace jsou adresované řediteli ZŠ Tlumačov způsobem uvedeným níže.
10. Příjem podání a podnětůPodněty lze podat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktech. Osobně v provozních hodinách základní školy.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyZÁKONY
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
Zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v aktuálním znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

VYHLÁŠKY
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v aktuálním znění
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v aktuálním znění
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, v aktuálním znění
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v aktuálním znění
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v aktuálním znění
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění
Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 vydaná zastupitelstvem města Havířova, kterou se vymezují školské obvody spádových škol v Havířově 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 

NAŘÍZENÍ EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíInformace se poskytují zdarma.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíInformace se poskytují zdarma.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zpráva je k nahlédnutí na webové stránce Dokumenty viz
https://zs.tlumacov.cz/skola/dokumenty/dokumenty-ke-stazeni/