Domů » Škola » Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje na naší škole od 1.9.2017. Ve školním roce 2023/2024 se ŠPP skládá z 6 členů.

Členové ŠPP:

Mgr. ŠIMONÍKOVÁ Tereza
vedoucí ŠPP, školní metodik prevence
simonikova@zstlumacov.cz
Mgr. JURÁŠKOVÁ Tereza
výchovný poradce
juraskova@zstlumacov.cz
Mgr. MAŇASOVÁ Naděžda
kariérový poradce
manasova@zstlumacov.cz
Mgr. NOVOSADOVÁ Andrea
školní speciální pedagog
novosadova@zstlumacov.cz
Mgr. HRICOVÁ Lenka
členka ŠPP
hricova@zstlumacov.cz
Mgr. ZATLOUKAL Hynek
člen ŠPP
zatloukal@zstlumacov.cz
Button

Členové ŠPP spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy, s třídními učiteli, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáků a v případě potřeby s dalšími odborníky – pracovníky KPPP, SPC, OSPOD a dalšími.

Cíle práce ŠPP:

 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (sledováním průběhu jejich vzdělávání, naplňováním doporučení ŠPZ, vyhodnocováním podpůrných opatření, konzultacemi s ostatními pedagogy a odborníky, spoluprací se zákonnými zástupci)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného sociokulturního prostředí
 • metodická pomoc ostatním pedagogům (při vytváření plánů pedagogické podpory – PPP, individuálních vzdělávacích plánů – IVP, při individualizaci výuky a depistážích zejména v 1. ročníku)
 • zajištění kariérového poradenství (při získávání informací o vzdělávací nabídce středních škol, SOŠ, v rámci volby další profesní orientace, při přípravě na přijímací zkoušky a podání přihlášek na zvolené školy, nabídkou šetření profesní orientace nejstarších žáků školy)
 • zpracování programu prevence (realizací preventivních aktivit programu v rámci rizikového chování žáků školy)
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (individuální, popř. skupinovou pedagogickou intervencí, výuka předmětu SPP)
 • spolupráce s mimoškolními institucemi OSPOD, KPPP, SPC (poskytováním odborných stanovisek a informací, zprostředkováním kontaktů a dal.)
 • řešení výchovných problémů a potíží žáků (průběžným sledováním stavu a jeho vyhodnocováním, komunikací s vyučujícími a TU)
 • dohled nad průběhem docházky žáků do školy, prevence záškoláctví (preventivní vyhledávání vysoké míry neúčasti ve výuce, komunikací se zákonnými zástupci)
 • vytváření příznivé atmosféry a pozitivního klimatu školy

Způsoby naplňování cílů ŠPP:

 • individuální a skupinové poradenství
 • intervenční programy a aktivity
 • průběžné vyhodnocování stavu sledovaných oblastí – dotazníková, sociometrická šetření
 • krizové intervence
 • mentoring, vzdělávací aktivity, workshopy, pracovní setkání
 • práce s třídními kolektivy

Výchovný poradce

 • spolupracuje se ŠPZ (KPPP, SPC)
 • administruje evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zodpovídá za shromažďování a evidenci doporučení a zpráv o žácích se SVP v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů
 • spolu s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP
 • koordinuje tvorbu IVP a PPP včetně vyhodnocování

Mgr. Tereza JURÁŠKOVÁ          tel. 737 344 436, 577 929 021 – sborovna II. stupeň, juraskova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30, dále po dohodě i v jiném čase

Kariérový poradce

 • realizuje poradenské služby a poradenskou pomoc pro skupinu žáků v rámci orientace a rozhodování se o dalším vzdělávacím a profesním směřování
 • zajišťuje a garantuje informační akce a aktivity IPS ÚP Zlín, KPPP Zlín a školy
 • zprostředkovává žákům cílové skupiny informace o vzdělávací nabídce SŠ a SOŠ a aktuálně je seznamuje s podmínkami přijímacích řízení na SŠ
 • podle možností a zájmu poskytuje poradenskou službu i bývalým žákům školy v rámci změn ve vzdělávacím zaměření

Mgr. Naděžda MAŇASOVÁ                 tel. 577 929 021 – sborovna II. stupeň, manasova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30, dále po dohodě i v jiném čase

Školní metodik prevence

 • uskutečňuje metodické, koordinační a informační aktivity preventivního charakteru (s důrazem na rizikové chování žáků školy)
 • připravuje, zpracovává a koordinuje realizaci školního programu prevence, program průběžně vyhodnocuje, na aktivitách programu spolupracuje se školním psychologem
 • provádí skupinové preventivní aktivity v jednotlivých třídách

Mgr. Tereza ŠIMONÍKOVÁ                   tel. 577 929 021- sborovna II. stupeň, simonikova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30, dále po dohodě i v jiném čase

Školní speciální pedagog – psycholog

Činnost speciálního pedagoga – psychologa ve škole je zaměřená na žáky, rodiče a učitele. Zaklepat na dveře, zatelefonovat, poslat e-mail, obrátit se na něj, mohou:

Žáci, kteří:

 • mají problémy s kamarády, spolužáky, dospělými
 • mají problémy s učením
 • mají potíže doma
 • cítí trému, smutek, strach nebo je něco trápí
 • si potřebují popovídat
 • se jim nedaří, jsou ve stresu.

O velkých přestávkách dětem nabízím klidný prostor pro odpočinek mezi vyučováním.

Rodiče a zákonní zástupci, kteří:

 • si chtějí popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • mají pocit, že jejich dítě něco trápí
 • cítí, že přijde náročná rodinná nebo životní situace
 • mají potřebu řešit cokoliv, co se týká jejich dítěte.

Učitelé, kteří:

 • chtějí více poznat svoje žáky
 • chtějí pomoci při řešení negativního chování žáků
 • chtějí pomoci při rozvíjení pozitivního klimatu ve třídě

Ve třídě je nabízena podpora:

 • pro vzájemnou spolupráci a dobrou atmosféru
 • pro sebepoznání spolužáků
 • pro rozvoj komunikačních dovedností
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastanou.

Mgr. Andrea NOVOSADOVÁ                tel. 601 130 350, novosadova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: úterý od 8.30 do 15h, čtvrtek od 8.30 do 15h, pátek od 8.30 do 12h (po předchozí dohodě)

Další členové ŠPP

 • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové pedagogické intervence
 • koordinace spolupráce AP a vyučujících v rámci navržených personálních podpůrných opatření
 • vedení hodin speciální pedagogické péče
 • individuální a skupinová pedagogická intervence vůči žákům se SVP
 • odborná podpora komunikace mezi učiteli a žáky a jejich zákonnými zástupci
 • komplexní podpora průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora a koordinace depistáží v jednotlivých třídách
 • odporná poradenská a metodická činnost pro vyučující zajišťující speciální vzdělávání
 • tripartitní konzultace v rámci vzdělávání žáků se SVP

Mgr. Lenka HRICOVÁ                          tel. 577 929 450 – sborovna I. stupeň, hricova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30, dále po dohodě i v jiném čase

Mgr. Hynek ZATLOUKAL tel. 577 929 450 – sborovna I. stupeň, zatloukal@zstlumacov.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30–15:30, dále po dohodě i v jiném čase