www.zs.tlumacov.cz
Základní škola Tlumačov

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje na naší škole od 1.9.2017 v pravidelně se obměňujícím složení.

Členové ŠPP ve školním roce 2018/2019:


Mgr. PODLAS Robert
výchovný poradce, vedoucí ŠPP
podlas@zstlumacov.cz
Mgr. URBÁNKOVÁ Naděžda
kariérový poradce
urbankova@zstlumacov.cz
Mgr. ŠIMONÍKOVÁ Tereza
školní metodik prevence
simonikova@zstlumacov.cz
Mgr. Lucie MIŠKÓCIOVÁ
školní psycholog
psycholog@zstlumacov.cz
Mgr. HRICOVÁ Lenka
další členka ŠPP
hricova@zstlumacov.cz

Členové ŠPP spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy, s třídními učiteli, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáků a v případě potřeby s dalšími odborníky – pracovníky KPPP, SPC, OSPOD a dal..


Cíle práce ŠPP pro školní rok 2018/2019:

 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (sledováním průběhu jejich vzdělávání, naplňováním doporučení ŠPZ, vyhodnocováním podpůrných opatření, konzultacemi s ostatními pedagogy a odborníky, spoluprací se zákonnými zástupci)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného sociokulturního prostředí
 • metodická pomoc ostatním pedagogům (při vytváření plánů pedagogické podpory PPP, individuálních vzdělávacích plánů IVP, při individualizaci výuky a depistážích zejména v 1.ročníku)
 • zajištění kariérového poradenství (při získávání informací o vzdělávací nabídce středních škol, SOŠ, v rámci volby další profesní orientace, při přípravě na přijímací zkoušky a podání přihlášek na zvolené školy, nabídkou šetření profesní orientace nejstarších žáků školy)
 • zpracování programu prevence (realizací preventivních aktivit programu v rámci rizikového chování žáků školy)
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (individuální, popř. skupinovou pedagogickou intervencí, výuka předmětu SPP)
 • spolupráce s mimoškolními institucemi OSPOD, KPPP, SPC (poskytováním odborných stanovisek a informací, zprostředkováním kontaktů a dal.)
 • řešení výchovných problémů a potíží žáků (průběžným sledováním stavu a jeho vyhodnocováním, komunikací s vyučujícími a TU)
 • dohled nad průběhem docházky žáků do školy, prevence záškoláctví (preventivní vyhledávání vysoké míry neúčasti ve výuce, komunikací se zákonnými zástupci)
 • vytváření příznivé atmosféry a pozitivního klimatu školy

Způsoby naplňování cílů ŠPP:

 • individuální a skupinové poradenství
 • intervenční programy a aktivity
 • průběžné vyhodnocování stavu sledovaných oblastí – dotazníková, sociometrická šetření
 • krizové intervence
 • mentoring, vzdělávací aktivity, workshopy, pracovní setkání
 • práce s třídními kolektivyVýchovný poradce

 • spolupracuje se ŠPZ (KPPP, SPC)
 • administruje evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zodpovídá za shromažďování a evidenci doporučení a zpráv o žácích se SVP v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů
 • spolu s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP
 • koordinuje tvorbu IVP a PPP včetně vyhodnocování

Mgr. Robert PODLAS                   tel. 577 929 040, podlas@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: denně 7.00 – 8.00 hod., 15.00 – 15.30 hod., dále po dohodě v jiném časeKariérový poradce

 • realizuje poradenské služby a poradenskou pomoc pro skupinu žáků v rámci orientace a rozhodování se o dalším vzdělávacím a profesním směřování
 • zajišťuje a garantuje informační akce a aktivity IPS ÚP Zlín, KPPP Zlín a školy
 • zprostředkovává žákům cílové skupiny informace o vzdělávací nabídce SŠ a SOŠ a aktuálně je seznamuje s podmínkami přijímacích řízení na SŠ
 • podle možností a zájmu poskytuje poradenskou službu i bývalým žákům školy v rámci změn ve vzdělávacím zaměření

Mgr. Naděžda URBÁNKOVÁ                   tel. 577 929 021, urbankova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00hod., dále po dohodě i v jiném časeŠkolní metodik prevence

 • uskutečňuje metodické, koordinační a informační aktivity preventivního charakteru (s důrazem na rizikové chování žáků školy)
 • připravuje, zpracovává a koordinuje realizaci školního programu prevence, program průběžně vyhodnocuje, na aktivitách programu spolupracuje se školním psychologem
 • provádí skupinové preventivní aktivity v jednotlivých třídách

Mgr. Tereza ŠIMONÍKOVÁ                   tel. 577 929 021, simonikova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod., dále po dohodě v jiném časeŠkolní psycholog

 • nabízí individuální psychodiagnostickou práci se žáky, spolupracuje se ŠPZ, se zdravotnickými a sociálními zařízeními a institucemi péče o děti a mládež
 • spolupracuje při naplňování programu prevence se školním metodikem
 • připravuje informativní a vzdělávací aktivity pro zákonné zástupce
 • komplexně zabezpečuje psychoterapeutické služby a rodinné poradenství
 • pracuje s rodinami z méně podnětného sociokulturního prostředí
 • metodicky se podílí na tvorbě koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence rizikového chování žáků

Mgr. Lucie MIŠKÓCIOVÁ                             tel. 577 929 021, psycholog@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00 hod., úterý 14.00 – 16.00 hod., dále v jiném čase po tel. domluvě.Další členka ŠPP

 • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové pedagogické intervence
 • koordinace spolupráce AP a vyučujících v rámci navržených personálních podpůrných opatření
 • vedení hodin speciální pedagogické péče
 • individuální a skupinová pedagogická intervence vůči žákům se SVP
 • odborná podpora komunikace mezi učiteli a žáky a jejich zákonnými zástupci
 • komplexní podpora průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora a koordinace depistáží v jednotlivých třídách
 • odporná poradenská a metodická činnost pro vyučující zajišťující speciální vzdělávání
 • tripartitní konzultace v rámci vzdělávání žáků se SVP

Mgr. Lenka HRICOVÁ                             tel. 577 929 450, hricova@zstlumacov.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek 14.30 – 15.30 hod., dále po dohodě i v jiném čase


© Základní škola Tlumačov
ŠkolaOnLine 2004-2021
Základní škola Tlumačov - schéma


Tisk ze stránek www.zs.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
28.11.2021 v 09:52:28,
© Základní škola Tlumačov 2021