Domů » Aktuality » Testování žáků 5. a 9. ročníku

Testování žáků 5. a 9. ročníku

V průběhu měsíce dubna proběhla na naší škole druhá generální zkouška testovacího programu NIQUES. Je oficiální zkratka strategického rozvojového projektu, jehož plný název zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“. Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Letos se v rámci testů prověřovaly možnosti a rizika elektronického plošného testování. Testy z češtiny, matematiky a angličtiny byly určené žákům pátého a devátého ročníku.  Zadání měla různé možnosti odpovědí, buď jednoznačný výběr z jedné, či více správných možností, nebo dopsání odpovědi vlastní, což žáci poznali již ze samotného znění otázky, navíc byli předem pečlivě proškoleni. Samotný test probíhal 45 minut v českém jazyce a matematice, jen v angličtině to bylo 60 minut.


Konkrétní výsledky 5. ročníku + vyučující, předmětu v daném školním roce
ČJ: 70,30% – Mgr. Irena Desenská
M: 68,63% – Mgr. Irena Desenská
AJ: 61,75% – Bc. Kamila Ředinová, Mgr. Šárka Matulíková


Konkrétní výsledky 9. Ročníku + vyučující, předmětu v daném školním roce
AJ: 60,92% – Mgr. Šárka Matulíková, Bc. Kamila Ředinová
ČJ: 55,38% – Mgr. Marcela Chvátalová
M: 30,15% – Mgr. Zuzana Blablová, Mgr. Marie Hanušová


Úroveň dosažených výsledků ZŠ Tlumačov v porovnání s ostatními školami ČR

5. ročník: anglický jazyk

5_anglictina

Angličtina svými výsledky ukázala, že žáci jsou lehce pod průměrem ve třech testovaných oblastech, v gramatice jsou zase lehce nadprůměrní.


5. ročník: český jazyk

5_cestina

Výsledky češtiny jsou srovnatelné s celorepublikovými studijními výsledky, v pravopisu, slohu a literatuře zase lehce nadprůměrní.


5. ročník:  matematika
:

5_matika

Procentuální výsledek v matematice velice mile překvapil, ve všech oblastech byli žáci lepší než celorepublikový průměr, nejvíce jej předčili ve slovních úlohách, v nichž byli vysoce nadprůměrní /o 30%/. Doufejme, že žákům studijní nasazení vydrží i na druhém stupni.


9. ročník: anglický jazyk:

9_anglictina

Dosažená procenta v angličtině jsou shodná s celorepublikovým průměrem, v gramatice, slovní zásobě i poslechu jsou žáci lehce nadprůměrní, což jistě potěší.


9. ročník: český jazyk:

9_cestina

Výsledky našich deváťáků byly v češtině podprůměrné a to ve všech testovaných oblastech, své studijní možnosti využívali nedostatečně, což lze vidět i v samotné práci v hodinách, mnozí žáci si ve své pohodlnosti delší zadání úkolu – dle jejich vlastních slov – ani nepřečetli a jen tak tipovali, což také svědčí o jejich nezodpovědném přístupu k testování.


9. ročník: matematika:

9_matika

Rovněž z těchto grafů vyplývá podprůměrná úspěšnost, jak v celkovém testu, tak v geometrii i slovních úlohách, v oblasti počítání s čísly vykazují žáci až slabý výsledek. Ve výsledcích se mohla promítnout, ale spíše nepromítla skutečnost, že 5 počítačům ze 14 se v průběhu testování matematiky hlásil restart počítače.


Zhodnocení
Pátý ročník mile překvapil celkovým výsledkem, zvláště pak v matematice se žáci projevili o 13% výše než je republikový průměr. Výsledek ročníku devátého byl pro nás zase zklamáním, přestože byli žáci již po vykonaných příjímacích zkouškách na střední školy, což předpokládá maximální studijní nasazení a tím také lepší úspěšnost. Ačkoliv byli žáci upozorněni, že výsledek může také ovlivnit jejich hodnocení, mnozí si ve své pohodlnosti delší zadání úkolu – dle jejich vlastních slov – ani nepřečetli a jen tak tipovali, jak je již výše napsáno, což také svědčí o jejich nezodpovědném přístupu.
Možná i nadbytek středních škol, které přijmou téměř kohokoliv, způsobuje nezájem a nedostatek motivace k píli a ctižádosti, která by je nutila ke zdokonalení se v daném předmětu. Takže nelze 100% tvrdit, že úspěch ve zkouškách na SŠ byl dosažen vlastní pílí, když v mnoha případech, jak žáci sami uváděli, získali více než polovinu bodování za prospěch ze základní školy. Možná právě to je příčinou jejich slabé práce, lenosti a následně jsou nepřipravení, nesamostatní, nejistí. O nechuti na sobě pracovat svědčí i nezájem o jakoukoliv přípravu formou kroužku z M+ČJ , pomineme-li jejich nadšení pro přípravu 14 dní před samotným příjímacím řízením na SŠ.
Že by přesycenost trhu maturanty a vysokoškoláky, situace na trhu práce, či slabé výkony u státních maturit nebyly dostatečným varováním a motivací ze strany rodičů a samotných žáků k co možná nejlepším výkonům?  Doufejme, že většina našich současných vycházejících žáků se probudí, protože pokud nepostaví svůj život na pevných základech, možná za pár let v jiné souvislosti zjistí, že ho mohou pověsit na hřebík,… .

Pro školní web zpracovaly Mgr. Hanušová a Mgr. Chvátalová.