Domů » Aktuality » Přijímací řízení ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ve školním roce 2011/2012

Jak to bude vypadat s přijímačkami v letošním školním roce? Dojde ke změnám v jejich průběhu?

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře

ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013


Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat až 3 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2011.                

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat až tři přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2012 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií)

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2012 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2011).

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do 7 dnů po termínu konání přijímací zkoušky.

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po rozhodnutí.

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

Upozorňujeme, že se připravuje novela školského zákona (předpokládané nabytí účinnosti od 1. září 2011, resp. od 1. ledna 2012), která může přinést změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. O změnách budeme informovat. Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře

Další důležité informace pro rodiče i žáky:

Poradenstvím k volbě povolání se zabývá na naší škole výchovná poradkyně Mgr.Šárka Matulíková. Pevně stanovené konzultační hodiny jsou ve středu od12:35 do 13:30. Pokud však budete potřebovat zodpovědět jakýkoliv dotaz k tématu volby povolání, volejte na telefon 57 792 90 21.

V průběhu října – listopadu proběhne schůzka pro rodiče žáků IX.třídy k tématu přijímacího řízení. Přesný termín bude sdělen rodičům ihned po uskutečnění schůzky výchovných poradců základních a středních škol.

Na dobrou spolupráci se těší výchovná poradkyně Mgr.Šárka Matulíková.