Domů » Aktuality » Volby do školské rady – kandidáti z řad rodičů žáků školy.

Volby do školské rady – kandidáti z řad rodičů žáků školy.

Obracíme se k zákonným zástupcům žáků školy s výzvou, aby využili svého práva zvolit dva své zástupce do školské rady v rámci vyhlášených říjnových voleb.

Vážení rodiče, zákonní zástupci

v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561 / 2004 Sb., usnesením zastupitelstva obce Tlumačov č.j. Z 13/22/05 a na základě volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy – Obcí Tlumačov zřídila Obec Tlumačov od 1. ledna 2006 školskou radu při základní škole.

   Tento orgán je 6 členný, třetinu tvoří 2 jmenovaní zástupci zřizovatele, další dva jsou voleni z řad pedagogických pracovníků školy a poslední třetinu tvoří volení zástupci z řad zákonných zástupců žáků školy.

      Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k naplňování školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává inspekční zprávy ČŠI, návrh rozpočtu příspěvkové organizace a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. Funkční období školské rady jsou tři roky.

 

   Volby do Školské rady při Základní škole Tlumačov po uplynutí funkčního období proběhnou dne 24.října od 7.00 do 16.30 hod. a 25. října 2013 od 7.00 do 12.00 hod. v prostorách ŠD. Volební lístky budou zákonným zástupcům žáků k dispozici ve  výše  uvedeném  termínu  ve  školní  družině.

Volební komise  (Mgr. Zichová  Lenka, Bc. Hricová Lenka a pí Ševelová Lotka).

  

  Vážení rodiče,

   školská rada, může  významnou měrou ovlivnit chod školy, zejména v období naplňování školního vzdělávacího programu.

   Prosím Vás touto cestou o seriózní a promyšlený postoj k připravovaným volbám.

   Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost, jsou-li k tomu vyzváni. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

Návrh kandidátů z řad zákonných zástupců žáků ZŠ Tlumačov :

  • pí GÄRTNEROVÁ Blanka
  • pí HRTÚSOVÁ Simona
  • pí KONEČNÁ Blanka
  • pí PODROUŽKOVÁ Renata
  • pí ZAORALOVÁ Jitka

Mgr. PODLAS Robert  ředitel školy